Krua Thai

 
Spring Roll
No.1 SPRING ROLLS (4 pieces) veg
 
Kiew Krob
No.2 KIEW KROB 
 
GAI SATAY (6 pieces) 
No.3 GAI SATAY (6 pieces) 
 
KRUA THAI MUNCHY 
No.5 KRUA THAI MUNCHY 
 
TOM-YUM GOONG
No.7 TOM-YUM GOONG  Chilli 
 
KANG PA-NANG (Gai, Nuer, or Moo)
No.15 KANG PA-NANG (Gai, Nuer, or Moo) Chilli   
 
KANG KHEAW WANN (Gai, Nuer, or Moo)
No.16 KANG KHEAW WANN (Gai, Nuer, or Moo) Chilli 
 
KANG CHOO-CHEE (Pla or Goong)
No.18 KANG CHOO-CHEE (Pla or Goong) Chilli  
 
SWIMMING RAMA 
No.23 SWIMMING RAMA  Chilli     
 
GAI PAD MED MA-MUANG
No.24 GAI PAD MED MA-MUANG  Chilli     
 
PAD KRA-TIEM
No.25 PAD KRA-TIEM 
 
GOONG PAD KHING
No.26 GOONG PAD KING 
 
PLA TOD PAD PRIK-PAO
No.28 PLA TOD PAD PRIK-PAO  Chilli     
 
KHAO PAD KRUA THAI
No.30 KHAO PAD KRUA THAI (Gai, Nuer, Moo) 
 
MEE KROB RAD-NA
No.31 MEE KROB RAD-NA 
 
PAD THAI
No.32 PAD THAI Chilli
 
PAD SEE-EW
No.33 PAD SEE-EW veg
 
PAD BROCCOLI
No.34 PAD BROCCOLI veg
 
PAD PAK KRA-TIEM
No.36 PAD PAK KRA-TIEM veg
 
PAD PAK POUNG KA-REE
No.37 PAD PAK POUNG KA-REE   veg  Chilli
 
TAO-HOO PAD PRIK-PAO 
No.38 TAO-HOO PAD PRIK-PAO  veg  Chilli
 
Hor moak Gai Ma-Praow
SP#1 : HAW MOAK GAI MA-PRAOW Chilli
 
KHAO PAD SAPPAROD
SP#3 : KHAO PAD SAPPAROD Chilli
 
Muer Pad Phed
SP#5 :Nuer Pad Phed Chilli